Executive

President
Vice President
Executive Director
Director
Autidor
Advisor

President

FUJIMORI, Toshiro, Dr. (IHI)

Vice President

MARUTA, Kaoru, Prof. (Tohoku Univ.)
FURUTANI, Hirohide, Dr. (AIST)

Executive Director

MIKAMI, Masato, Prof. (Yamaguchi Univ.)

Director

AKAMATSU, Fumiteru, Prof. (Osaka Univ.)
AMANO, Tishiji, Mr. (Tokyo Gas Engineering Solutions)
DOBASHI, Ritsu, Prof. (The Univ. of Tokyo)
DENDA, Tomohiro, Dr. (JFE Eng.)
FUYUTO, Takayuki, Mr. (Toyota CRDL)
KADOWAKI, Satoshi, Prof. (Nagaoka Univ. of Technology)
KAMIHASHIRA, Daisuke, Mr. (IDEMITSU)
KANEKO, Takashi, Dr. (ENEOS Corporation)
KAWANABE, Hiroshi, Prof. (Kyoto Univ.)
KITAGAWA, Toshiaki, Prof. (Kyushu Univ.)
KUMANO, Kengo, Mr. (Hitachi)
MIYAFUJI, Akira, Dr. (Osaka Gas)
MIYOSHI, Akira, Prof. (Hiroshima Univ.)
MIZOBUCHI, Yasuhiro, Dr. (JAXA)
MOCHIDA, Susumu, Mr. (NFK Holdings/NIPPON FURNACE)
MORIMATSU, Takashi, Mr. (Miura)
NAKATA, Koichi, Mr. (Toyota Motor)
NAGATA, Harunori, Prof. (Hokkaido Univ.)
NARUSE, Ichiro, Prof. (Nagoya Univ.)
OKAZAKI, Teruyuki, Dr. (MHI)
SEGAWA, Daisuke, Prof. (Osaka Metropolitan Univ.)
SUZUKI, Sayaka, Dr. (NRIFD)
TAKABAYASHI, Toru, Mr. (Honda R&D)
TAKAHASHI, Shuhei, Prof. (Gifu Univ.)
TANAHASHI, Mamoru, Prof. (Tokyo Inst.Tech.)
TANNO, Kenji, Dr. (CRIEPI)
TERAJI, Atsushi, Dr. (Nissan Motor)
YAMAKAWA, Masahisa, Dr. (Mazda Motor)
YOKOMORI, Takeshi, Prof. (Keio Univ.)
WATANABE, Hiroaki, Prof. (Kyushu Univ.)

Autidor

NAKAMURA, Sunao, Dr. (JFE Eng.)
TOMODA, Terutoshi, Mr. (SOKEN)

Advisor

NIIOKA, Takashi. Prof.
ITO, Ken'ichi, Prof.
KADOTA, Toshikazu, Prof.
SATO, Jun'ichi, Dr.
UMEMURA, Akira, Prof.
AZUHATA, Shigeru, Dr.
KOBAYASHI, Hideaki, Prof.
FUJITA, Osamu, Prof.
TSUE, Mitsuhiro, Prof.

If you have any questions, please contant us.