Executive

President
Vice President
Executive Director
Director
Autidor
Advisor

President

FUJITA, Osamu, Prof. (Hokkaido Univ.)

Vice President

TSUE, Mitsuhiro, Prof. (The Univ. of Tokyo)
FUJIMORI, Toshiro, Dr. (IHI)

Executive Director

MARUTA, Kaoru, Prof. (Tohoku Univ.)

Director

AKAMATSU, Fumiteru, Prof. (Osaka Univ.)
AMANO, Tishiji, Mr. (Tokyo Gas)
DOBASHI, Ritsu, Prof. (The Univ. of Tokyo)
DENDA, Tomohiro, Dr. (JFE Eng.)
FUJIMURA, Koutaro, Mr. (MHI)
FURUTANI, Hirohide, Dr. (AIST)
KADOWAKI, Satoshi, Prof. (Nagaoka Univ. of Technology)
KAMIHASHIRA, Daisuke, Mr. (IDEMITSU)
KANEKO, Takashi, Dr. (JXTG Nippon Oil & Energy)
KAWANABE, Hiroshi, Prof. (Kyoto Univ.)
KITAGAWA, Toshiaki, Prof. (Kyushu Univ.)
KOIKE, Makoto, Prof. (Toyota CRDL)
MIKAMI, Masato, Prof. (Yamaguchi Univ.)
MIYAFUJI, Akira, Dr. (Osaka Gas)
MIYOSHI, Akira, Prof. (Hiroshima Univ.)
MIZOBUCHI, Yasuhiro, Dr. (JAXA)
MOCHIDA, Susumu, Mr. (NFK)
MORIMATSU, Takashi, Mr. (Miura)
NAGATA, Harunori, Prof. (Hokkaido Univ.)
NARUSE, Ichiro, Prof. (Nagoya Univ.)
SEGAWA, Daisuke, Prof. (Osaka Pref. Univ.)
SUKEGAWA, Yoshihiro, Dr. (Hitachi)
SUZUKI, Sayaka, Dr. (NRIFD)
TAKABAYASHI, Toru, Mr. (Honda R&D)
TAKAHASHI, Shuhei, Prof. (Gifu Univ.)
TANAHASHI, Mamoru, Prof. (Tokyo Inst.Tech.)
TANNO, Kenji, Dr. (CRIEPI)
TERAJI, Atsushi, Dr. (Nissan Motor)
TOMODA, Terutoshi, Mr. (Toyota Motor)
UEDA, Toshihisa, Prof. (Keio Univ.)
YAMAKAWA, Masahisa, Dr. (Mazda Motor)

Autidor

FURUNO, Shigeo, Mr. (SOKEN)
NAKAMURA, Sunao, Dr. (JFE Eng.)

Advisor

NIIOKA, Takashi. Prof.
KONO, MIchikata. Prof.
ITO, Ken'ichi, Prof.
KADOTA, Toshikazu, Prof.
SATO, Jun'ichi, Dr.
UMEMURA, Akira, Prof.
AZUHATA, Shigeru, Dr.

If you have any questions, please contant us.