Executive

President
Vice President
Executive Director
Director
Autidor
Advisor

President

KOBAYASHI, Hideaki, Prof. (Tohoku Univ.)

Vice President

FUJITA, Osamu, Prof. (Hokkaido Univ.)
NAKAMURA, Sunao, Dr. (JFE Eng.)

Executive Director

TSUE, Mitsuhiro, Prof. (Univ. of Tokyo)

Director

AKAMATSU, Fumiteru, Prof. (Osaka Univ.)
AMANO, Tishiji, Mr. (Tokyo Gas)
DOBASHI, Ritsu, Prof. (Univ. of Tokyo)
FUJIMORI, Toshiro, Dr. (IHI)
FUJIMURA, Koutaro, Mr. (MHI)
FURUTANI, Hirohide, Dr. (AIST)
KANEKO, Takashi, Dr. (JX Mippon Oil & Energy)
KITAGAWA, Toshiaki, Prof. (Kyushu Univ.)
KOIKE, Makoto, Prof. (Toyota CRDL)
MAKINO, Hisao, Dr. (CRIEPI)
MARUTA, Kaoru, Prof. (Tohoku Univ.)
MIKAMI, Masato, Prof. (Yamaguchi Univ.)
MIYAFUJI, Akira, Dr. (Osaka Gas)
MIZOBUCHI, Yasuhiro, Dr. (JAXA)
MOCHIDA, Susumu
MORIMATSU, Takashi, Mr. (Miura)
NARUSE, Ichiro, Prof. (Nagoya Univ.)
SEGAWA, Daisuke, Prof. (Osaka Pref. Univ.)
SHIOJI, Masahiro, Prof. (Kyoto Univ.)
SUKEGAWA, Yoshihiro
SUZUKI, Sayaka
TAKABAYASHI, Toru, Mr. (Honda R&D)
TAKAHASHI, Shuhei, Prof. (Gifu Univ.)
TANAHASHI, Mamoru, Prof. (Tokyo Inst.Tech.)
TERAJI, Atsushi, Dr. (Nissan Motor)
TEZAKI, Atsumu, Prof. (Univ. of Toyama)
TOMODA, Terutoshi, Mr. (Toyota Motor)
UEDA, Toshihisa, Prof. (Keio Univ.)
YAMAKAWA, Masahisa, Dr. (Mazda Motor)
YAMASHITA, Toru

Autidor

FURUNO, Shigeo, Mr. (Nippon Soken)
HASE, Koji, Dr. (TOKYO GAS i NET CORP.)

Advisor

NIIOKA, Takashi. Prof.
KONO, MIchikata. Prof.
ITO, Ken'ichi, Prof.
KADOTA, Toshikazu, Prof.
SATO, Jun'ichi, Dr.
UMEMURA, Akira, Prof.
AZUHATA, Shigeru, Dr.

If you have any questions, please contant us.