Executive

President
Vice President
Executive Director
Director
Autidor
Advisor

President

TSUE, Mitsuhiro, Prof. (The Univ. of Tokyo)

Vice President

FUJIMORI, Toshiro, Dr. (IHI)
MARUTA, Kaoru, Prof. (Tohoku Univ.)

Executive Director

MIKAMI, Masato, Prof. (Yamaguchi Univ.)

Director

AKAMATSU, Fumiteru, Prof. (Osaka Univ.)
AMANO, Tishiji, Mr. (Tokyo Gas)
DOBASHI, Ritsu, Prof. (The Univ. of Tokyo)
DENDA, Tomohiro, Dr. (JFE Eng.)
FURUTANI, Hirohide, Dr. (AIST)
KADOWAKI, Satoshi, Prof. (Nagaoka Univ. of Technology)
KAMIHASHIRA, Daisuke, Mr. (IDEMITSU)
KANEKO, Takashi, Dr. (JXTG Nippon Oil & Energy)
KAWANABE, Hiroshi, Prof. (Kyoto Univ.)
KITAGAWA, Toshiaki, Prof. (Kyushu Univ.)
MIYAGAWA, Hiroshi, Dr. (Toyota CRDL)
MIYAFUJI, Akira, Dr. (Osaka Gas)
MIYOSHI, Akira, Prof. (Hiroshima Univ.)
MIZOBUCHI, Yasuhiro, Dr. (JAXA)
MOCHIDA, Susumu, Mr. (NFK Holdings/NIPPON FURNACE)
MORIMATSU, Takashi, Mr. (Miura)
NAKAHARA, Masaya, Prof. (Ehime Univ.)
NAGATA, Harunori, Prof. (Hokkaido Univ.)
NARUSE, Ichiro, Prof. (Nagoya Univ.)
OKAZAKI, Teruyuki, Dr. (MHI)
SEGAWA, Daisuke, Prof. (Osaka Pref. Univ.)
SUKEGAWA, Yoshihiro, Dr. (Hitachi)
SUZUKI, Sayaka, Dr. (NRIFD)
TAKABAYASHI, Toru, Mr. (Honda R&D)
TAKAHASHI, Shuhei, Prof. (Gifu Univ.)
TANAHASHI, Mamoru, Prof. (Tokyo Inst.Tech.)
TANNO, Kenji, Dr. (CRIEPI)
TERAJI, Atsushi, Dr. (Nissan Motor)
TOMODA, Terutoshi, Mr. (SOKEN)
UEDA, Toshihisa, Prof. (Teikyo Univ.)
YAMAKAWA, Masahisa, Dr. (Mazda Motor)

Autidor

FURUNO, Shigeo, Mr. (SOKEN)
NAKAMURA, Sunao, Dr. (JFE Eng.)

Advisor

NIIOKA, Takashi. Prof.
ITO, Ken'ichi, Prof.
KADOTA, Toshikazu, Prof.
SATO, Jun'ichi, Dr.
UMEMURA, Akira, Prof.
AZUHATA, Shigeru, Dr.
KOBAYASHI, Hideaki, Prof.
FUJITA, Osamu, Prof.

If you have any questions, please contant us.