Executive

President
Vice President
Executive Director
Director
Autidor
Advisor

President

FUJITA, Osamu, Prof. (Hokkaido Univ.)

Vice President

TSUE, Mitsuhiro, Prof. (Univ. of Tokyo)
FUJIMURA, Koutaro, Mr. (MHI)

Executive Director

MARUTA, Kaoru, Prof. (Tohoku Univ.)

Director

AKAMATSU, Fumiteru, Prof. (Osaka Univ.)
AMANO, Tishiji, Mr. (Tokyo Gas)
DOBASHI, Ritsu, Prof. (Univ. of Tokyo)
DENDA, Tomohiro, Dr. (JFE Eng.)
FUJIMORI, Toshiro, Dr. (IHI)
FURUTANI, Hirohide, Dr. (AIST)
KANEKO, Takashi, Dr. (JXTG Nippon Oil & Energy)
KITAGAWA, Toshiaki, Prof. (Kyushu Univ.)
KOBAYASHI, Hideaki, Prof. (Tohoku Univ.)
KOIKE, Makoto, Prof. (Toyota CRDL)
MIKAMI, Masato, Prof. (Yamaguchi Univ.)
MIYAFUJI, Akira, Dr. (Osaka Gas)
MIZOBUCHI, Yasuhiro, Dr. (JAXA)
MOCHIDA, Susumu
MORIMATSU, Takashi, Mr. (Miura)
NARUSE, Ichiro, Prof. (Nagoya Univ.)
SEGAWA, Daisuke, Prof. (Osaka Pref. Univ.)
SHIOJI, Masahiro, Prof. (Kyoto Univ.)
SUKEGAWA, Yoshihiro
SUZUKI, Sayaka
TAKABAYASHI, Toru, Mr. (Honda R&D)
TAKAHASHI, Shuhei, Prof. (Gifu Univ.)
TANAHASHI, Mamoru, Prof. (Tokyo Inst.Tech.)
TANNO, Kenji, Dr. (CRIEPI)
TERAJI, Atsushi, Dr. (Nissan Motor)
TEZAKI, Atsumu, Prof. (Univ. of Toyama)
TOMODA, Terutoshi, Mr. (Toyota Motor)
UEDA, Toshihisa, Prof. (Keio Univ.)
YAMAKAWA, Masahisa, Dr. (Mazda Motor)
YAMASHITA, Toru

Autidor

FURUNO, Shigeo, Mr. (SOKEN)
NAKAMURA, Sunao, Dr. (JFE Eng.)

Advisor

NIIOKA, Takashi. Prof.
KONO, MIchikata. Prof.
ITO, Ken'ichi, Prof.
KADOTA, Toshikazu, Prof.
SATO, Jun'ichi, Dr.
UMEMURA, Akira, Prof.
AZUHATA, Shigeru, Dr.

If you have any questions, please contant us.